החברים שלנו נהנים מהנחות, צוברים נקודות, ומקבלים מתנות! התחברות/הצטרפות

Israel

2259*

תנאי השימוש באתר

תנאי השימוש באתר

1.בתקנון זה תהינה למונחים הבאים המשמעות כדלקמן:

 2. “החברה” – “סמטת גן עדן בע”מ” ח.פ 514019322

3. “האתר”- אתר האינטרנט שתקנון זה מופיע בו בכתובת www.lafactoriafashion.co.il :

4. “הלקוחה”/”המשתמש”*  – כל העושה שימוש באתר ו/או רוכש באמצעותו מוצרים ו/או שירותים.

5. “הפריטים” – מכלול המוצרים המופיעים באתר שמוצעים למכירה.

6. זמן אספקת הסחורה: יום אספקת הסחורה – היום בו נמסרה הסחורה ליעד המבוקש ע״י הלקוחה.

7. משלוחים עד השעה 14:00 יסופקו עד 4 ימי עסקים

8. ימי עסקים” ימים א’-ה’, לא כוללים את יום שישי ושבת, ערבי חג, חג וחול המועד

9. המשתמש כשיר משפטית להשתמש באתר ולעשות בו הזמנות

10. המשתמש בעל כרטיס אשראי בתוקף

11. המשתמש בעל תיבת דואר אלקטרונית אותה הוא מוסר במהלך ההזמנה ובעל כתובת למשלוח בישראל.

12. במידה והמשתמש זקוק לאישור אפוטרטפוס לשימוש באתר, הרי שבעצם שימושו באתר הוא מצהיר בפני החברה כי הוא קיבל אישור מהמוסמך.

תנאים כלליים:

1. השימוש באתר מותר אך ורק למשתמשים בגירים אשר גילם הוא 18 שנים ומעלה ובכפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן (להלן: “תנאי השימוש”) לרבות האמור במדיניות הפרטיות ובכפוף לכל דין ואלה מהווים את הבסיס המשפטי לכל התקשרות או פעולה שתיעשה במסגרת זו. השימוש באתר לרבות גלישה ו/או ביקור באתר ו/או רכישה באמצעות האתר מהווים הסכמה מפורשת מצדך המשתמש לתנאים כאמור ולכל תנאי הרכישה ו/או תנאי התקנון המופיעים בתקנון זה ובכל מקום אחר באתר זה.

2. טרם ביצוע פעולה כלשהי באתר מתבקש המשתמש לקרוא, בעיון רב, את תנאי השימוש לרבות מדיניות הפרטיות. אם אינך מסכים לכל תנאי השימוש – נא הימנע מכל שימוש באתר. מובהר בזאת, כי המשך שימוש וגלישה באתר מהווה חזקה לפיה המשתמש בה קיבל עליו את מלוא תנאי התקנון שימוש זה וכן כל תנאי השימוש באתר והמשתמש בו מנוע להעלות כל טענה ו/או דרישה כנגד החברה בגין כל טענה ו/או נזק שעשויי ו/או שיגרם לו בפועל בגין השימוש באתר והוא פוטר את החברה מכל אחריות לכך.

3. האתר משמש כחנות וירטואלית המוכרת בגדים ואביזרים לציבור גולשים באינטרנט והוא בבעלות החברה ומנוהל על ידה.

4. האתר הינו פעיל בכל שעות היממה ובכל ימות השבוע, וניתן לעשות בו שימוש לרבות ביצוע הזמנות בכל עת. עם זאת ייתכן והאתר יהיה מושבת עקב תקלות שאינן בשליטת החברה אשר עלולות להתרחש בכל עת ו/או עקב עבודות תחזוקה שונות ו/או מסיבות אחרות, ולמשתמש לא יהיו טענות נגד החברה בשל כך. על אף האמור לעיל, מובהר בזאת כי החברה רשאית לשנות ו/או להפסיק בכל עת את פעילות האתר במלואו או בחלקו לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל צורך בהודעה מוקדמת על כך מבלי שלמשתמש יהיו טענות נגדה בשל כך החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט את פעילות האתר ואת ביצוע הרכישות, והכל מבלי שלמשתמש תהא זכות התנגדות ו/או סירוב ו/או טענה ו/או תביעה בגין כך.
כמו כן לבטל את השתתפותו של משתמש אשר פעילותו עלולה לגרום נזק לאתר או שהינו עובר על תקנון תנאי השימוש.

5. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השימוש באתר אם לא של כל משתמש בו אשר לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה המשתמש לא עומד באחד או יותר מתנאי השימוש המפורטים להלן, ושומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. ויובהר, נוסח תנאי השימוש המחייב והקובע הינו הנוסח המפורסם באתר. תנאי שימוש אלה מהווים את כלל ההסכם בין הצדדים וגוברים על כל הסכם, הצעה או מצג שנעשו בעבר, באם נעשו, בכתב או בעל פה, בנוגע לנושאו. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה מכל סוג שהוא בין תוכן האתר לבין הוראות תנאי השימוש, יגברו ויחולו הוראות תנאי השימוש.

6. תנאי השימוש באתר ניתנים לשינוי או לעדכון ע”י החברה ללא כל מתן התראה או הודעה מוקדמת.

7. בתנאי השימוש ובכל הטקסטים המופיעים באתר, לשון יחיד משמעה גם לשון רבים ולהיפך, ולשון זכר משמעו לשון נקבה ולהיפך, הכל לפי ההקשר. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ואין בהם משום פגיעה ו/או אפליה מכל סוג שהוא, וכל האמור בתקנון זה כתוב בלשון נקבה מטעמי נוחות בלבד, כל האמור בו מתייחס לנשים וגברים כאחד.

8. לכל שאלה, בירור או הבהרה ניתן לפנות ישירות לשירות הלקוחות של החברה בטלפון 04-6999484 או בכתובת המייל: info@lafactoriafashion.com    

מובהר בזאת כי ייתכנו שינויים בפרטי הקשר אשר צוינו לעיל ובמועדי זמינות מוקד שירות הלקוחות על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה וללא מתן הודעה מוקדמת ולמשתמש לא יהיו טענות נגדה בשל כך.

9. כל המזמינה באתר מצהירה כי עם ביצוע הרכישה היא מאשרת האמור בתקנון זה ולא יהיה לה או לכל מי מטעמה דרישה או תביעה כנגד האתר או החברה. המחירים המופיעים באתר כוללים מע”מ כדין עם זאת החברה רשאית לשנות את מחירו של כל מוצר בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי מבלי שלמשתמש יהיו טענות נגדה בשל כך.

קניין רוחני:

כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות הזכויות המוסריות, הזכויות הכלכליות, זכויות היוצרים, סימני המסחר, שמות מסחר, פטנטים, מדגמים, סודות מסחריים וכל זכות אחרת ביחס לאתר לרבות, אך לא רק, התוכן, העיצוב, העריכה, התמונות, הקישורים וכן אופן הצגתו ועריכתו של המידע המופיע באתר והאתר עצמו שמורות באופן בלעדי לחברה. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, לרבות סימני מסחר, דגמים, פטנטים ושיטות וסודות מסחריים הינם רכושה של גליתה בלבד (להלן – “סימני המסחר” ו/או “הזכויות”).זכויות אלו כוללות את עיצוב האתר, תכני האתר ובסיס הנתונים הקיים בו. אין להעתיק, לשכפל, לשנות, לפרסם, לשווק, להפיץ ולמכור את הזכויות המוגנות בכל דרך או אמצעי. סימני המסחר שם החברה, הלוגו, דומיין אתר וכל מידע או מיצג המופיע בתאר כולם גם הם קניינה של החברה בלבד. אין להשתמש בנתונים אלו ללא אישור מראש ובכתב מחברתנו.

יובהר בזאת כי תמונות המוצרים המופיעות באתר ככלל הינן לצרכי המחשה בלבד אלא אם צוין אחרת בדף המוצר ואינן מחייבות באופן כלשהו את החברה. וכן תמונות אלו שייכות לחברה בלבד ולרבות כל זכויות הקניין הנוגעות להם וחל איסור מוחלט לעשות כל שימוש בהם ולרבות אף לא שימוש חלקי ללא אישור מראש ובכתב מאת החברה.

כל סימני המסחר, הלוגו וכן כל סימן אחר המוצג באתר בין אם הם רשומים ובן אם לאו הינם סימני מסחר בבעלות מלאה של החברה ו/או בעל זכות אחר. אין לפרש שום דבר מהאמור באתר זה כאילו הוא מהווה מתן רישיון או זכות, מכללא, או מכח השתק, או בדרך אחרת, בסימני המסחר או בקשר אליהם, ללא רשות מפורשת בכתב מאת החברה ו/או מי מטעמה. חל איסור מוחלט על שימוש שלך בסימני המסחר שבאתר או בתכנים המוצגים בו, מלבד כפי שנקבע בתנאים והוראות אלה. החברה תפעיל את כל האמצעים העומדים לרשותה במסגרת החוק לשם שמירה קפדנית על זכויותיה הקנייניות, לרבות פניה לערכאות משפטיות ככל שיידרש. 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, האתר, הדפים המקוונים הכלולים בו, הסיווג, הסידור וההצגה של המידע, המודעות והדיוורים שנשלחים על ידי החברה, לרבות סיווג, סידור וההצגה של המידע והמודעות המופיעים בהם וכל צורת המחשה אחרת הכלולים באתר ובדיוורים כאמור הנם בבעלותה הבלעדית של החברה בלבד.

אין להעתיק ו/או לשעתק ו/או לשכפל ו/או להכין יצירות נגזרות ו/או לשנות ו/או להתאים את תוכן האתר במלואו או בחלקו לצורך הפצה, פרסום, הצגה, ביצוע, העברה, שידור, העמדה לרשות הציבור, מכירה ו/או כל פעולה אחרת ללא קבלת אישור בכתב ומראש מהחברה.

החברה מכבדת את זכויותיהם של צדדים שלישיים ונוקטת בצעדים הנדרשים על מנת שלא להפר כל זכות של צדדים שלישיים. ככל ונפגעו זכויותיו של צד שלישי בתום לב ניתן לדווח לחברה על הפרת זכויות קניין רוחני בטלפון ובדוא”ל שפרטיהם מופיעים בתנאי שימוש אלה.

שימוש באתר: 

האתר מציע שירותים שונים

גלישה ועיון בתכני האתר

רכישת מוצרים

בחירת מוצרים לרשימת “מועדפים”

שיתוף פריטים ע”י המשתמש באמצעות רשתות חברתיות או דוא”ל

הרשמה לדיוור – אישור לקבלת מידע שיווקי ופרסומי לתיבת הדואר האלקטרוני המוזנת ע”י המשתמש

מובהר כי החברה תהייה רשאית לשנות את רשימת התכנים והשירותים הניתנים באתר. מובהר כי החברה רשאית לפסול או שלא לעלות לאתר או לדפי המדיה החברתיות כל תגובה או משוב או תמונה או תוכן אשר לפי שיקול דעתה עשוי לפגוע בשמה של החברה או בציבור.

רכישת מוצרים באתר:

 תהליך ההזמנה הינו פשוט וקל.

רכישת המוצרים יכולה להתבצע על ידי לקוחה רשומה למועדון הלקוחות של החברה או על ידי לקוחה אורחת.
לקוחה רשומה למועדון לקוחות צריכה לבצע כניסה עם פרטיה.

שלבי ההזמנה:

בחרי את הפריט הרצוי עלייך, בחרי את הצבע ואת המידה הרצויה, לכל פריט יוצג “דף פריט” בו יופיעו כל פרטי הפריט והמחיר. החברה רשאית לעדכן את פרטי הפריט.
יש להבהיר כי התמונות הינן להמחשה בלבד וייתכן שינוי קל בצבע הפריט הנובע מהצגת הפריט על גבי מסך המחשב.   
החברה תעשה ככל יכולתה להציג תמונה המתארת בצורה הטובה ביותר את הפריט.

 1. לאחר בחירת הפריט הוא יעודכן בסל הקניות של הלקוחה.
 2. 2.      ניתן לעבור לעמוד התשלום או להמשיך לבצע רכישות נוספות באתר.
 3. במעבר לעמוד התשלום יש להזין את כל הפרטים, שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ואמצעי תשלום.
 4. ניתן לשלם באתר באמצעות כרטיס אשראי.
 5. על מנת להבטיח את סיום ההזמנה יש למסור את הפרטים הנכונים. מסירת פרטים כוזבים במתכוון הינה עבירה פלילית.
 6. בזמן אישור ההזמנה מאשרת הלקוחה כי היא מסכימה:
 7. לכך שהחברה תשתמש בפרטיה לצורך משלוח חומר פרסומי ושיווקי באמצעות מספר הטלפון שהיא מסרה ו/או כתובת הדואר האלקטרוני שנמסרה על ידה.  
 8. החברה הוא מי מטעמה תפקח על שימושו באתר דרך “עוגיות” או באופן דומה וכי החברה תהא רשאית לעשות שימוש במידע זה לצורך פיקוח ובקרה על שירותים באתר.
 • לאחר אישור ההזמנה והתשלום על ידי הלקוחה יתקבל אישור הזמנה וחשבונית מס קבלה לתיבת הדואר האלקטרוני אותו הזינה הלקוחה.
  במקרה והתשלום לא אושר תקבל הלקוחה הודעה מתאימה והיא תתבקש לשלם באמצעי תשלום אחר.
 • ישנה אפשרות להעביר מוצרים לרשימת “מועדפים” אישית לכל לקוחה רשומה לאתר בחירת מוצר לרשימת “מועדפים” מתבצעת ע”י סימון “לב” על גבי המוצר
 • התשלום באתר מבוצע באמצעות רכישה בכרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי ובכפוף לאישור מפורש מאת חברת האשראי. בכל מקרה החברה רשאית להתנות את ביצוע הרכישה בקבלת חתימת הרוכש על כל מסמך שיידרש ולרבות חתימת בעל כרטיס האשראי. יובהר כי החברה רשאית לשנות את דרכי ו/או אמצעי התשלום ו/או את דרכי ביצוע ההזמנה בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי ובלא מתן הודעה מוקדמת מבלי שלמשתמש יהיו טענות נגדה בשל כך. היה ומשתמש מעוניין לשלם באמצעי תשלום חלופי, ביכולתו לפנות לחברה אשר תחליט האם להסכים לאמצעי תשלום חלופי כאמור על פי שיקול דעתה הבלעדי מבלי שלמשתמש יהיו טענות נגדה בשל סירובה לקבל כל אמצעי תשלום חלופי כאמור. בשימוש בכרטיס אשראי הנך מצהיר ומאשר בזאת כי הנך הבעלים של כרטיס האשראי ו/או כרטיס החיוב ו/או אמצעי התשלום שבו תתבצע הרכישה ו/או כי הנך מורשה לביצוע פעולה כאמור בכרטיס. במידה והנך משתמש באתר בשם ישות משפטית (לרבות חברה, שותפות או עוסק מורשה), הנך מצהיר כי אתה מורשה לחייבה ולבצע כל פעולה בשם הישות המשפטית כאמור.

מבלי לגרוע מכלליות הדברים האמורים לעיל, החברה רשאית, ע”פ שיקול דעתה המלא והבלעדי שלא לאשר עסקה וזאת בלבד מבלי שלמשתמש תהא זכות לחלוק ו/או לערער על כך, למנוע ממך מלרכוש מוצרים באתר באחד המקרים הבאים:

א. אם מסרת במתכוון פרט/ים שגויים ו/או לא נכון/נים

ב. אם ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בחנות ו/או באתר ו/או ברשת של החברה ו/או בחברה עצמה ו/או בצד שלישי כלשהו, לרבות לקוחות האתר והחברות המציעות.  

ג. אם עשית שימוש בשרותיי האתר ו/או החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.   

ד. אם נמנעת בעבר, שלא כדין, מלשלם עבור מוצרים שרכשת באתר ו/או בחברה.

ה. אם כרטיס האשראי שברשותך נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי

אין החברה מתחייבת על זמינות פריטים ברשימת המועדפים של הלקוחה; באתר מוצעים למכירה מוצרים שונים כפי שהינם מפורטים ומופיעים באתר. עם זאת החברה רשאית בכל עת לגרוע או להפסיק את מכירתם של מוצרים מסוימים וכן להוסיף מוצרים חדשים ו/או לשנות את מגוון המוצרים המוצעים למכירה באתר, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי ובלא מתן הודעה מוקדמת, ומבלי שלמשתמש יהיו טענות נגדה בשל שינוי כאמור לעיל. אנו עושים כמיטב יכולתנו שהפריט יגיע אל הלקוחה בהקדם האפשרי על ידי שליח עד הבית.
באם המוצר אינו קיים במלאי אנו מתחייבים להודיע על כך ללקוחה עד 2 ימי עסקים ולזכות את בגין ביצוע העסקה.

מכיוון שמלאי המוצרים משתנה מעת לעת, ייתכן ומוצר אשר יוזמן לא יהיה זמין במלאי של החברה בעת ההזמנה. על כן החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לספק למזמין את המוצר כתוצאה מכך. במידה ומוצר אשר יוזמן לא יהיה זמין במלאי, החברה תעשה מאמץ ליצור קשר עם המזמין ותודיע לו על אי זמינות המוצר במלאי, מבלי שתהיה לו כל טענה נגדה בשל כך, ותהא רשאית להציע לו מוצר חלופי הנמצא במלאי ואין אנו מתחייבים כי כל המוצרים המופיעים באתר יהיו זמינים לרכישה בכל עת. היה והמזמין כבר חויב בשל הזמנת המוצר אשר אינו נמצא במלאי, תחזיר לו החברה את כספו בגין הזמנת המוצר כאמור במסגרת תקנון זה

יובהר כי החברה רשאית להפסיק את האפשרות לבצע הזמנה טלפונית, ככל שבוצעה ו/או ניתן יהא מעת לעת לבצע הזמנה טלפונית, וזאת בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי ובלא מתן הודעה מוקדמת, ומבלי שלמשתמש יהיו טענות נגדה בשל כך.

אספקת המוצרים אשר נרכשו באתר ואשר התמורה המלאה בגינם שולמה תיעשה באמצעות שירות השליחים של החברה לכתובת בישראל אותה הקליד המזמין בעת ביצוע הרכישה בהתאם לאזורי המשלוח המפורטים באתר וכמפורט להלן. החברה רשאית לשנות את דרכי המשלוח ו/או את אזורי המשלוח וזאת מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי ובלא מתן הודעה מוקדמת מבלי שלמשתמש יהיו טענות נגדה בשל כך.

עם הזמנת המוצרים יחויב המשתמש בדמי משלוח בעלות אשר מופיעה באתר שהינם בנוסף לעלות ההזמנה הכוללת של המוצרים אלא אם צויין אחרת. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את דמי המשלוח מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי ובלא מתן הודעה מוקדמת מבלי שלמשתמש יהיו טענות נגדה בשל כך.
דף סיכום ושליחת ההזמנה המשתמש יוכל לבחור במועד אספקת המוצרים. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את מועדי האספקה מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי ובלא מתן הודעה מוקדמת מבלי שלמשתמש יהיו טענות נגדה בשל כך.
החברה מקפידה כי שירות השליחים שלה יהיה מקצועי ויקפיד על זמני הגעה בהתאם לבקשת המזמין כפי שהוזנה באתר. עם זאת ייתכנו עיכובים במועד ההזמנה עקב סיבות שאינן תלויות בחברה ואינן בשליטתה לרבות, אך לא רק, כוח עליון, מלחמה, מצב בטחוני רגיש באזור המשלוח, מזג אוויר קיצוני, מפגעי טבע (רעידת אדמה, שיטפון וכו’) ומפגעים אחרים (כגון: שריפה, חסימות כבישים וכו’), עיכובים הנובעים משביתות ו/או השבתות וכן עיכובים בתקופות של עודף ביקוש להזמנות לרבות, אך לא רק, בחגי ומועדי ישראל, ולמזמין לא יהיו טענות נגד החברה בשל עיכוב כאמור. יובהר כי לא יהיה בעיכוב כאמור כדי לפטור את המזמין מחובתו לשלם בעבור הזמנתו.
במידה והמזמין לא יאותר על ידי השליח או לחלופין במידה והמזמין אישר מראש, השליח רשאי להשאיר את המוצרים במקום שבו המזמין אינו נמצא (לרבות, אך לא רק, בפתח דלת ביתו של המזמין, בבית עסק ו/או אצל מי מטעמו). במקרה של אובדן ו/או גניבה ו/או פגם ו/או אי התאמה בהזמנה אשר הושארה שלא בנוכחות המזמין ולפי דרישתו כאמור, ניתן ליצור קשר עם מוקד שירות הלקוחות של החברה ולדווח על מקרה כאמור. עם זאת החברה שומרת על זכותה שלא לפצות את המזמין בכל דרך שהיא עם קרות מקרה מסוג זה.
החברה לא תהא אחראית בגין עיכובים שאינם בשליטתה ו/או מקורם במזמין, לרבות אך לא רק, קשיים ביצירת קשר עם המזמין. עיכוב כאמור לא ייחשב כהפרת התחייבויות החברה לאספקת המוצר, ולא יהיה בעיכוב כאמור כדי לפטור את המזמין מחובתו לשלם בעבור הזמנתו.

החברה תהא רשאית, במקרים אשר לשיקול דעתה הינם חריגים, לבטל או לא לאשר הזמנות שבוצעו באתר ו/או בטלפון. למען הסר ספק במקרה של ביטול הזמנה על ידי החברה לא יחויב המזמין ובמידה וכבר חויב המזמין, כספו יוחזר.

אופן אריזת המוצרים ייעשה לפי שיקול דעתה של החברה, ולמזמין לא תהיה כל טענה נגד החברה בשל כך.

שינוי וביטול הזמנה, ביטול עסקה והחזרת מוצרים:

ביטול עסקה הרכישה והחזר כספי:

1. הלקוחה רשאית לבטל את העסקה שבוצעה באתר בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ”א -1981 (“חוק הגנת הצרכן”) ולקבל החזר כספי בגינו או להחליפו כנגד מוצר חלופי לפי המפורט להלן:
ביטול עסקה בתקופת זמן של שעה אחת ממועד ההזמנה תעשה דרך פנייה טלפונית אל שירות הלקוחות של האתר בטלפון 04-6999484 במקרה כזה תהייה זכאית הלקוחה לקבל החזר מלא לרבות עלות משלוח.
ביטול עסקה לאחר קבלת המשלוח אצל הלקוחה שלא עקב מוצר פגום/ אי התאמה בין הפריט שהלקוחה הזמינה לבין הפריט אותו קיבלה בפועל (לקוחה קיבלה פריט שונה מהמצויין בהזמנה)-הלקוחה רשאית לבטל את העסקה בתוך 7 יום ממועד קבלת הפריט ובתנאי שהמוצר תקין ולא נעשה בו שימוש והוא מופיע באריזתו המקורית. ביטול העסקה יבוצע על ידי איסוף 
הפריטים על ידי שליח מטעם החברה בתשלום – יש לתאם הזמנת איסוף אל מול שירות הלקוחות 04-6999484 או במייל: info@lafactoriafashion.com

2. כמו כן, ניתן לגשת לכל אחד מסניפי הרשת ולבצע החלפה/קבלת זיכוי למימוש ברשת בצירוף חשבונית ובתנאי שהמוצר תקין ולא נעשה בו שימוש.
במקרה של בקשה להחזר כספי ניתן לפתוח פנייה לשירות הלקוחות דרך הסניף. במקרה כזה זיכוי ייתקבל לכרטיס האשראי עד 14 ימי עסקים מפתיחת הפנייה.

בעסקה שבוצעה באשראי יינתן ביטול עסקה בשיעור שלא יעלה על 5% או 100 ש”ח לפי הנמוך מבינהם
הוראות סעיף זה בעניין דמי ביטול לא יחולו על ביטול שנעשה מחמת פגם במוצר שהוזמן ו/או אי התאמה בין הפריט שהלקוחה הזמינה לבין הפריט אותו קיבלה בפועל (לקוחה קיבלה פריט שונה מהמצויין בהזמנה), שאז לא ייגבו דמי ביטול מהמזמין.

הזיכוי בכרטיס האשראי/זיכוי לאתר יתבצע עד 14 ימי עסקים מקבלת ההודעה על ביטול העסקה.
יש לוודא כי המוצר אינו היה בשימוש והתווית המקורית ואזיקון הבטחון מחוברים אליו.

 • החזר כספי יתבצע אך ורק לכרטיס האשראי אשר איתו בוצעה ההזמנה.
 • ההחזר יבוצע בתנאי העסקה – עסקה בתשלום אחד תזכה את הלקוחה בתשלום אחד ועסקת תשלומים תזכה את הלקוחה בזיכוי תשלומים   
 • ג.       לא ניתן לבטל עסקת דיירקט ולכן הזיכוי הכספי במקרה זה יתבצע בהעברה בנקאית לחשבון הלקוחה תוך 14 ימי עסקים    מרגע קבלת ההודעה על ביטול העסקה
 • לא ניתן לזכות פריט שנרכש כחלק מחבילה שלמה
 • בהתאם להנחיות משרד הבריאות – אין החזרה או החלפה לפרטי הלבשה תחתונה,כובעים, בייסיקים, גרביים, גרביונים, בגדי ים, עגילים, מסכות אופנתיות.

ניתן לפנות אלינו בכל אחד מהאמצעים הבאים:

טלפון: 04-6999484
*  דוא”ל:  customers@lafactoriafashion.com 
* באתר האינטרנט שלנו דרך טופס יצירת קשר        (Link to contact us page)   

 1. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת את הפעילות באתר או לבטל עסקת רכישה שביצעה הלקוחה באם חלים המקרים הבאים:
 2. התברר כי הפריט אזל מהמלאי לאחר ביצוע הרכישה.
 3. פרטי המשתמש או פרטי התשלום אינם נכונים.
 4. הלקוחה פעלה בניגוד לתקנון זה.
 5. בכל מקרה ובו בשל “כוח עליון” לא יכולה החברה לספק את המוצר לרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת הטלפונים או אירוע בטחוני.
 • מדיניות החזרת המוצרים וביטול העסקאות של החברה הינה כמפורט לעיל ולהלן בלבד ובכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן תשמ”א-1981, והמזמין רשאי לבטל את הזמנתו ו/או להחזיר את המוצרים שהגיעו אליו בכפוף להוראות אלו בלבד. יובהר כבר עתה כי על אף האמור, לא ניתן להחזיר מוצר אשר נעשה בו שימוש ו/או מוצר אשר נפגם על ידי הרוכש. 
  שינוי או ביטול הזמנה על ידי המזמין יתאפשרו בהתאם לשיקול דעתה של החברה ובכפוף להוראות שלעיל ולהלן:

זמין אשר מעוניין לבטל או לשנות את הזמנתו ייצור קשר עם מוקד שירות הלקוחות של החברה בטלפון שפרטיו מופיעים בתנאי שימוש אלה ויודיע על רצונו לבטל או לשנות את ההזמנה בהתאם לעניין ובתנאי שהודעה כאמור ניתנה לכל המאוחר עד 4 לפני מועד האספקה כפי שנבחר על ידי המזמין בעת ביצוע ההזמנה.   
עם קבלת הודעה על ביטול ההזמנה ובתנאי כי זו נעשתה לפי הוראות החוק ואושרה בידי החברה תחזיר החברה למזמין את כספו בגין ההזמנה, אולם תהא רשאית, לפי שיקול דעתה ובכפוף להוראות הדין, לגבות דמי ביטול בשיעור של עד 5% מערך ההזמנה.

 • מזמין אשר מעוניין לשנות את הזמנתו באופן של הוספת מוצרים חדשים ישלם בעדם את המחיר הנקוב במועד שינוי ההזמנה ולא את המחיר שננקב במועד ההזמנה הראשונה.
 • ביטול עסקה והחזרת מוצרים בגינה יכול וייעשו תוך תקופה של עד 7 יום ממועד ביצוע ההזמנה, זולת כאשר מדובר בטובין אשר נפגמו בזמן היותם אצל הרוכש ו/או נעשה בהם שימוש ו/או ביותם פסידים אשר בכפוף לכל דין אינם ניתנים להחזרה ו/או ביטול. לצורך ביטול העסקה על המזמין ליצור קשר עם החברה ולהודיע על רצונו לבטל את העסקה. לאחר קבלת הודעת הביטול של המזמין וככל וזו תיעשה במועד האמור, תתאם החברה עם המזמין את דרך החזרת המוצר. 
 • עם קבלת המוצרים שהוחזרו אצל החברה ובכפוף לאמור לעיל ולהלן, תחזיר החברה למזמין את כספו בגין ההזמנה. החברה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה ובכפוף להוראות הדין, לגבות דמי ביטול בשיעור של עד 5% מערך ההזמנה או 100 שקלים חדשים , כאשר שיעור דמי הביטול כוללים הוצאות משלוח ככל ויהיו. הוראות סעיף זה בעניין דמי ביטול לא יחולו על ביטול שנעשה מחמת פגם במוצר שהוזמן ו/או אי התאמה בין הפריט שהלקוחה הזמינה לבין הפריט אותו קיבלה בפועל (לקוחה קיבלה פריט שונה מהמצויין בהזמנה), שאז לא ייגבו דמי ביטול מהמזמין.
  על אף האמור בסעיף זה שלעיל ומבלי לגרוע מהוראותיו, החברה תבחן את המוצרים שהוחזרו לרבות, אך לא רק, באמצעות בדיקתם על ידי מומחים ובדיקת השימוש שנעשה במוצרים.
 • החברה מקפידה כי המוצרים שנמכרים על ידה, לרבות בדידים ו/או פסידים ומוצרים שאינם ארוזים ללא פגם. עם זאת ומטבע הדברים יכול ויהיו פגמים כאלו ואחרים על אותם מוצרים לא ארוזים ו/או מוגנים, ובמידה ומזמין אינו שבע מרצון מאיכות המוצרים אלו שסופקו לו כאמור לעיל, ביכולתו לפנות למוקד שירות הלקוחות של החברה ולעדכנם תוך יום עסקים אחד לכל היותר מיום קבלת המשלוח. החברה תבדוק את התלונה ותהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להחליף את המוצר במוצר אחר או לחלופין לזכות את המזמין עד לגובה הסכום ששולם בעבור אותו המוצר לרבות סכום המשלוח במקרים המתאימים. יובהר כי החברה תהא רשאית לדרוש מהמזמין להוכיח שהמוצר שקיבל אכן אינו תקין ו/או מאיכות ירודה, לרבות, אך לא רק, באמצעות שליחת תמונה של מוצר אשר נטען כי הינו מאיכות ירודה כאמור. 

אחריות ואבטחה: 

החברה מתחייבת לשמור על אמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור על סודיות המידע. כל פרטיה האישיים של הלקוחה נשמרים במאגר המידע הרשום ע”ש החברה 

אתר החברה הינו אתר מאובטח באמצעות שימוש באמצעי אבטחה מתקדמים אשר מטרתם להבטיח שימוש תקין וגלישה בטוחה באתר וכן על מנת לשמור על פרטיות המשתמשים כך שכל הנתונים שמוזנים למערכת בעת ההרשמה/הזמנה/תשלום יישארו חסויים ומאובטחים. לצורך הגנת סודיות המידע, פועלת החברה באמצעות פרוטוקול לסחר אלקטרוני SSL -SECURE SOCKET LAYER  המשמש להצפנת נתונים מרגע קבלתם ועד להעברתם לאתר החברה.

כל המשתמש באתר ובשירותיו מתחייב כי לא יעשה כל פעילות שיש בה כדי לשבש את פעילות האתר לרבות, אך לא רק, גניבת מידע על משתמשים ופריצה של מנגנוני האבטחה של האתר. החברה תפעל נגד כל פעילות כאמור בכל דרך חוקית אשר תעמוד לרשותה לרבות חסימת המשתמש מגישה לאתר ונקיטת הליכים משפטיים נגד המשתמש באם יפעל כאמור.

היעדר אחריות: 

על אף האמור לעיל בסעיף הנ”ל מובהר בזאת, כי על אף שהחברה עושה כל שלאל ידה ועובדת תחת תקנים מחמירים של רכישת באתר מאובטח תחת טכנולוגיות מתאימות, מובהר בזאת כי החברה לא תישא בכל אחריות לכל מקרה שחלילה יתרחש בשל פריצת אבטחת האתר וכל נזק אשר עשוי להתרחש ושאינו באחריותה ו/או ביכולתה למנוע.

החברה מתחייבת כי הטובין הנמכרים על ידה הינם באיכות גבוהה. במידה והמזמין טובין באיכות ירודה ו/או בעלת פגמים ו/או אי התאמות כלשהן, הרי שעליו לפנות לחברה ולעדכנה בתוך פרק הזמן הנקוב בתנאי שימוש ובתקנון זה. החברה תבדוק את התלונה ותהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להחליף את המוצר אשר ימצא על ידה פגום ו/או לקוי במוצר אחר או לחלופין לזכות את המזמין עד לגובה הסכום ששולם בעבור אותו המוצר לרבות סכום המשלוח.

מלאי המוצרים בקטגוריות השונות משתנה מעת לעת וייתכנו חוסרים בחלק מן מוצרים המופיעים בקטגוריות אלה. יתכנו אף חורים ו/או שינויים בין סדרות של מוצרים ואי זהות מוחלטת בכל גוונים, גדלים ו/או סוגים ו/או חומרים ו/או יצרנים ככל ואחד המוצרים בקטגוריות אלה אשר הוזמנו על ידי מזמין לא יהיו במלאי, ייצויין כי אנו עושים את מירב המאמצים על מנת לספק ללקוחה טבלת מידות פרטנית לכל דגם ודגם ע”מ להמנע מטעויות מנסוג הנ”ל. החברה תעשה כל מאמץ לספק למזמין מוצר חלופי דומה. היה והמוצר החלופי שיסופק לא יהיה לשביעות רצונו של המזמין, ביכולתו של המזמין ליצור קשר עם החברה ולבקש החזר כספי בכפוף להוראות תקנון זה על כל תת סעיפיו.

החברה לא תישא באחריות לכל נזק ו/או פגיעה ישירים ו/או עקיפים מכל סוג שהוא שיגרמו למזמין ו/או לצדדים שלישיים כתוצאה משימוש ומהסתמכות על התוכן המופיע באתר ו/או בשל שימוש במוצר ממוצרים שנרכשו ממנה ונעשו שלא בהתאם להוראות השימוש ו/או תחזוקה לא נאותים ו/או בשל תפעול לא נכון ו/או טיפול ו/או תיקון מכל סוג שהוא שנעשו על ידי מי שאינו מוסמך מטעם החברה לביצוע פעולה כאמור.

החברה עושה כל מאמץ על מנת לוודא כי המידע על המוצרים המופיע באתר יתאים למוצר הנמכר, עם זאת לעתים ייתכנו טעויות בתום לב בנוגע לפרטים ולמידע על המוצרים כפי שאלה מופיעים באתר, ועל כן טרם צריכת המוצר יש לקרוא בעיון את פרטיו ומרכיביו של כל מוצר. ככל ובתום לב סופק לכם מוצר אשר אינו תואם את תיאורו באתר, ביכולתכם ליצור קשר עם מוקד שירות הלקוחות של החברה אשר בכפוף לבדיקה ואישור של החברה ונציגיה ידאג לזיכוייכם בגובה מחיר המוצר שנרכש ויתאם את החזרתו של המוצר לחברה.

החברה אינה מתחייבת כי הקישורים המצויים באתר, ככל ואלו יופיעו, יהיו תקינים ו/או יובילו לאתר אינטרנט פעיל. הימצאותו של קישור לאתר מסוים באתר אין משמעו כי תוכן האתר הינו מהימן ו/או מלא ו/או עדכני ולחברה אין כל שליטה על תוכן כאמור, ועל כן החברה לא תישא בכל אחריות בקשר לכך.   

החברה אינה אחראית לכל נזק שייגרם למזמין כתוצאה מרכישה באתר, לרבות, אך לא רק, מקרים בהם הרכישה לרבות התשלום בגינה מתבצעת שלא בהסכמתו ו/או בידיעתו של המזמין ו/או הקלדה שגויה של כתובת למשלוח ההזמנה ו/או הקלדה שגויה של פרטי כרטיס אשראי; וכן מקרים של תקלה בתקשורת עקב מעשה ו/או מחדל של ספקי תקשורת.

החברה אינה אחראית לכל נזק שייגרם למזמין ו/או לצדדים שלישיים כתוצאה משימוש במוצרים שיוצרו על ידי החברה זולת מקרים בהם המוצר היה פגום עקב רשלנות של החברה. במקרה זה גובה האחריות של החברה יהא מוגבל ולא יעלה על גובה סכום המוצר הפגום שנרכש.

דילוג לתוכן